Algemene voorwaarden
Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van HG Design.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door HG Design, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.
Door ondertekening van een overeenkomst met HG Design verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20 januari 2019.

1. Definities
a. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
b. Onderhoud van een website: het door HG Design inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
c. Grafisch Ontwerp: Communicatiemateriaal zoals bijvoorbeeld flyers of posters, ontwerp Logo of bewerking foto’s.
d. Social Media: online platformen waar de gebruikers, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers.
e. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie HG Design een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 
2. Toepasselijkheid
a. Door ondertekening en retourzending van een offerte van HG Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van HG Design en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en HG Design opgenomen wordt.
 
3. Aanbieding en acceptatie
a. Alle offertes en prijsopgave door HG Design zijn geheel vrijblijvend.
b. Offertes en prijsopgave door HG Design blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door HG Design. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
c. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en HG Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
d. Een samengestelde prijsopgave verplicht HG Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
e. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 
4. Uitvoering van de overeenkomst
a. HG Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HG Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HG Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HG Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HG Design zijn verstrekt, heeft HG Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
d. HG Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HG Design is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
e. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HG Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
f. Indien door HG Design of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
g. Opdrachtgever vrijwaart HG Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 
5. Duur en beëindiging
a. Het ontwerpen van een nieuwe website door HG Design voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent daardoor geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
b. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen HG Design en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 3 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
c. HG Design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met HG Design gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. d. HG Design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schade vergoeding.
e. HG Design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 
6. Levering en levertijd
a. HG Design gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
b. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt HG Design eerst een inventarisatie over de lay-out en inhoud van de website en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit voorstel en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan HG Design. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat HG Design ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat HG Design over tot het voltooien van de volledige website.
c. Mocht HG Design onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan HG Design alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij HG Design een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
d. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.
 
7. Overmacht
a. HG Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer HG Design als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
b. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal HG Design alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en HG Design geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door HG Design tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 
8. Prijzen
a. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. b. Wijzigingen in de tarieven worden door HG Design minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
9. Betaling
a. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract.
Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en HG Design en is de opdrachtgever betaling plichtig.
b. De opdrachtgever dient na ondertekening van de offerte minimaal 25% aan te betalen. Na ontvangst van deze aanbetaling wordt gestart met de opdracht. Bij oplevering van de opdracht dient het resterend verschuldigde bedrag te worden voldaan. HG Design stuurt hiertoe voor beide delen een factuur welke binnen 30 dagen dient te worden voldaan. Het aanbetalingspercentage kan bij elke nieuwe opdracht opnieuw bepaald worden. HG Design behoudt zich het recht om het volledige bedrag te factureren voorafgaand aan de opdracht. Dit wordt van tevoren in de offerte duidelijk gecommuniceerd.
c. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door HG Design aan de opdrachtgever een factuur gestuurd volgens afspraak (per maand, kwartaal of jaar, voorafgaand aan de betreffende periode) of bij onderhoudsverzoeken zonder onderhoudscontract waarbij uitgegaan wordt van een minimale berekening van een uur. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door HG Design het verschuldigde bedrag te voldoen.
d. In genoemde gevallen behoudt HG Design zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
e. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
f. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door HG Design een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
g. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na facturering HG Design hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 30 dagen na verzending voldaan moet worden.
h. Indien HG Design abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal HG Design het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
i. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van HG Design heeft voldaan.
 
10. Copyright
a. Al het door HG Design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van HG Design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door HG Design gemaakte websites is slechts toegestaan via de door HG Design aangegeven middelen.
b. Het eigendom van door HG Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij HG Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan HG Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is HG Design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
c. HG Design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
11. Aansprakelijkheid
a. Voor zover HG Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop HG Design weinig of geen invloed kan uitoefenen kan HG Design op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met HG Design of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met HG Design.
b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is HG Design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van HG Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. HG Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
d. HG Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
e. De opdrachtgever dient HG Design direct schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door HG Design geleden schade.
f. HG Design is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door HG Design voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere middelen dan welke door HG Design is geadviseerd.
g. HG Design is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting.
 
12. Overdracht van rechten en verplichtingen
a. HG Design noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 
13. Reclame
a. De opdrachtgever heeft gedurende 30 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan HG Design, waarna HG Design deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan HG Design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
b. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 
14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
a. HG Design behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
c. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 
15. Overig
a. HG Design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan HG Design.
b. Wanneer HG Design bemiddelt bij web hosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze web hosting provider stelt.
c. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. HG Design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
d. HG Design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
e. HG Design behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van HG Design te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van € 250.-
 
16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen HG Design en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
b. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
c. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door HG Design met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van HG Design beslissend.

Contactgegevens

HG Design
Heerbaan 68
6566 ER Millingen aan de Rijn
(0481) 35 81 86
(06) 12 18 62 42

 

Klantinformatie

Privacystatement
 

brochure

logo

facebook instagram twitter linkedin whatsapp

    

© 2024 HG Design

Hosting & Website: HG Design